مراحل تولید در کشتارگاه

پس از بازدید اولیه و تأیید کشتارگاه توسط دامپزشکِ ناظرِِِ بهداشتی ايراني و اعلام به سازمان دامپزشکی کشور، مجوز کشتار از سوی سازمان صادر شده و استحصال گوشت بصورت زیر انجام می شود.
برای هر روز کشتار دام، پس از بررسی گواهی های حمل دام (صادره از سوی دامپزشکی دولتی برزیل) و نظارت محیطی قبل از کشتار بر دامها و سالن و ابزار تولید توسط دامپزشکِ ناظرِ بهداشتی و روحانیِ ناظرِ ذبحِ شرعی ايران، اجازه کشتار دام صادر و دامها توسط ذابح مسلمان و با رعایت کامل ضوابط شرع مقدس اسلام ذبح شده و بطور مداوم در حین تولید، از لاشه ها توسط بازرسین بهداشتی کشور مبدأ و ناظر بهداشتی ایران بازرسی انجام می گیرد و لاشه های دامِ مورد تأیید، ممهور گردیده و سپس به مدت 24 تا 72 ساعت (معمولا 48 ساعت) در اطاق های سرد با دمای صفر تا 4 درجه سانتی گراد نگهداری می شود بطوریکه در موقع خروج دمای عمق لاشه ها بین صفر تا 7 درجه و اسیدیته آن کمتر از 6 بوده که این موارد توسط ناظر بهداشتی کنترل می گردد. در مرحله بعد لاشه ها به سالن استخوان گیری منتقل و پس از جداسازی گوشت از استخوان، بسته بندی گوشت ها در سایز مناسب همراه با لیبل گذاری (برچسب گذاری) انجام شده و این بسته ها داخل کارتن چیدمان و کارتنها با نوارهای پلاستیکی یا نوار چسب بسته بندی می شود.

کارتن های گوشت بلافاصله به تونل انجماد با دمای 35 تا 45 درجه منتقل و بین 24 تا 48 ساعت بعد از تونل خارج و به سردخانه نگهداری روانه شده و در آنجا تا زمان بارگیری در دمای -18 درجه و یا پایین تر می ماند. مرحله نهایی فرایند، بارگیری به داخل کانتینرهای دارای سردخانه می باشد که با حضور هر دو ناظر و کنترل الزامات مربوطه انجام و سپس مجوز حمل برای هر کانتینر صادر می شود که می بایست هم به تأیید و مهر و امضاء دامپزشک دولتی برزیل و هم دامپزشک ناظر بهداشتی ایران برسد .پس از تایید توسط ناظر بهداشتی باید بلافاصله مجوز حمل بصورت آنلاین در سایت سیستم یکپارچه قرنطینه سازمان دامپزشکی کشور ثبت گردد. همچنین برای کانتینرها گواهی ذبح شرعی نیز صادر و به تأیید روحانی ناظر ذبح شرعی می رسد.